۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه


هاشمی را بردند!!
 پایان حکومت انگلیسیها..
از امروز ایران فقط به دست روسها اداره خواهد شد... تا ..** فرا رسیدن ششمین بهار **
 منتظر اتفاقات عجیب باشید
و۰۰