۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

Ich sage Nein zu Gewalt an Frauen.

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی باد!
ایرانِ من : از سال 1999 روز ۲۵ نوامبر از سوی سازمان ملل؛ روز جهانی علیه خشونت بر زنان اعلام شده است. رهایی انسان بدون نقد همه جانبه نظامهای حاکم امکان پذیر نیست. انسان آزادیخواه و مساوات طلب نمیتواند بدون نقد مذهب بعنوان عامل بی حقوقی زن آزاد باشد. انسان وقتی میتواند آزاد باشد که از پیله مذهب؛ از فرهنگ ضد زن و زن ستیز؛ از سنتهای عقب مانده و اسارت آور و قوانین تبعیض آمیز را نقد کرده و آز آن عبور کرده باشد. این وظیفه جنبش زنان و برابری طلب است.
نظام سرمایه داری و ارتجاعی اسلامی در ایران ؛ زن را در موقعیتی قرار داده است که برای هر ذره حقوق انسانی باید روز مره بجنگد. بیکاری و بی حقوقی عظیم زنان خانه دار توجیه و پوشانده شده است. کار کمر شکن در خانه؛ پرورش نسلهای بعدی کارگران برای فرستادن به بازرار کار ارزان؛ میلیونها زن و دختر جوان را به بردگان و کارگران بی اجر و مزد سرمایه داری تبدیل کرده است. مزید بر این فرهنگ و سنت مرد سالار و اسلامی و قوانین شرعی و ضد زن از حجاب اجباری تا سنگسار؛ موقعیت زنان را به فرو دست ترین انسانها تنزل داده است.
سرنوشت برابری زن مرد در تمام شئونات زندگی و رفع کلیه نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و ستم و استثمار طبقاتی ناشی از نظام سرمایه داری و از جمله آزار و تبعیض جنسی؛ به سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای انسانی و عداتخواه گره خورده است.

نه به تبعیض جنسی نه به حجاب اجباری

زنده باد آزادی و برابری

با آرزوی دنیای بدون خشونت این روز را ارج می نهیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر