۱۳۹۲ خرداد ۱, چهارشنبه

تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!


ایران من : 

نمایش انتخاباتی دراساس در انحصار یک گرایش است (اصول گرایان وفاداربه رژیم) و همه معرکه گیری و هیاهو ها برای پوشاندن آن است.ازهمین رو عریان کردن این واقعیت درشرایطی که رژیم در وضعیت ضعیف و شکننده قرارگرفته است از نظر تاکتیکی اهمیت زیادی دارد.اگررژیم را تنها بگذاریم و او را از امکان نمایش ها و ادعاهای دروغین اش محروم سازیم ضربه کاری به نقشه رژیم برای فریت مردم و افکارجهانی وارد خواهیم کرد. خامنه ای در اولین نطق خود پیرامون انتخابات، آشکارا از حماسه سیاسی به عنوان عاملی که نظام را دربرابرتهاجمات دشمنان بیمه می کند نام برد. حال اگربتوانیم ماسک این "حماسه سیاسی" را وقتی روی صحنه می رود و دقیقا درهمان لحظه به عقب زنیم و لخت و عریان در منظرعمومی به نمایش بگذاریم، بی تردید ضربه کاری به رژیمی که در زیرانواع فشارهای سنگین قراردارد وارد ساخته ایم. تردیدی نیست که رژیم قرارگرفته درلبه پرتگاه بحران با بهره گیری از باصطلاح مشروعیت برآمده از مشارکت مردم بلافاصله آن را به اهرمی برای تداوم و تشدید فشارها و سیاست های سرکوبگرانه اش تبدیل خواهد کرد.
بنابراین نه فقط باید کنشگران ضدرژیم درتلاشی بی وقفه عواقب مخرب چنین مشارکتی را ولو بصورت رأی باطله و یا انگیزه مهرخوردن شناسنامه و ملاحظاتی ازاین قبیل دراین بزنگاه مهم تاریخی یاد آورشوند و نشان بدهند که چگونه رأی آن ها به چماق و تهاجم بعدی رژیم و اصرارش برتداوم سیاست های ویرانگرانه کنونی منجرخواهد شد و لحظه مرگش را به عقب خواهد انداخت. افکارعمومی مردم هم چنین باید به اصلاح طلبان و عناصرمتزلزل دیگری که کنش گری و سیاست ورزی را صرفا با شرکت درانتخابات هم طرازمی کنند، فشارسنگینی برای پشت کردن آن ها به شعارهای مورد ادعای خود و به مردم و جنبش اعتراضی 88 وارد کنند تا آن ها نیز، جرئت داغ کردن تنورانتخابات را نداشته باشند. کنارکشیدن احتمالی خاتمی بدلیل تهدیدهای رژیم و یا رد صلاحیت او نیز زمینه های رویکرد تحریم را درمیان حامیان وی و اصلاح طلبان تقویت خواهد کرد.
با توجه به مجموعه این عوامل زمینه های یک تحریم گسترده و سراسری به مثابه اقدامی برای ضربه زدن به اقتدارشکننده حاکمیت و زدن مهرباطله براین "انتخابات" برای رژیمی که سودای عَلم کردن حماسه سیاسی دورغین را درسرمی پروراند ضربه سنگینی است. درعین حال این اقدام درمسیرانتقال جنبش به دوران پس ازحکومت اسلامی و به مثابه حلقه و ایستگاه وسط راه اهمیت زیادی دارد. نباید فراموش کنیم که بدلیل وخامت بحران و فشارهای وارد به رژیم،تجربه تقلب 88 و رویدادهای بعدی و سرکوب بیرحمانه رژیم که خاطره اش هم چنان در ذهن مردم و خانواده های جان باختگان سنگینی می کند، نفس شرکت نکردن دراین نمایش و به نمایش گذاشتن انزوای رژیم به مثابه یک کنش مؤثر نقش مهمی در تضعیف او دارد. نقش شبکه های خودجوش اعم ازجوانان و زنان و دانشجویان و کارگران وهمه فعالین و کنشگران سیاسی و اجتماعی و این بار دراشاعه و انتشار تحریم و بوجود آوردن یک جنبش تحریم گسترده نقش عمده دارد.کنشگران و نیروهای اپوزیسیون رادیکال و مخالف نیز ازهم اکنون به سهم خود می توانند دردامن زدن به کارزارهای گسترده تحریم انتخاباتی و طرح شعارها و مطالبات مردم نقش آفرینی کنند و حضورمؤثری در زدن مهرباطله به کل انتخابات داشته باشند. درچنین شرایطی باید قلب نظام یعنی ولایت فقیه را که کانون اصلی بحران و فلاکت و پلیدی است، نشانه گرفت و اجازه نداد که درهیاهوی کشاکش نزاع جناح های آن گم و گورشود. بایدهم چنین خود را برای بحران پس از"انتخابات" و دوره سرنوشت سازی که شروع می شود آماده کرد. 
از این پس صف آرائی درونی جنبش دیگر نمی تواند هم چون گذشته براساس تضادهای درونی حاکمیت شکل بگیرد.این صف آرائی ها می تواند براساس مطالبات پایه ای اعم از معیسشی و سیاسی و اجتماعی و برابری طلبانه و درپیوند جنبش های طبقاتی و اجتماعی با یکدیگر و در راستای تنگ کردن حلقه محاصره به دور رژیم صورت گیرد. 

برای تحریم گسترده انتصابات رژیم باتمام توان خود بکوشیم! نمایش انتخابات را به نمایش انزوای رژیم تبدیل کنیم!

تقى روزبه 

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

زندانیان سیاسی را اعدام نکنید


1. هوشنگ رضائی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Houshang Rezaei
2. وحید اصغری را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Vahild Asghari:
3. غلامرضا خسروی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Gholamreza Khosravi
4 & 5. محسن و احمد دانشپور (پدر و فرزند) را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of father and son Mohsen & Ahmad Daneshpour
6. عبدالرضا قنبری را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Abdolreza Ghanbari
7 & 8. زانیار و لقمان مرادی را اعدام نکنید
Petition to FREE Zanyar and Loghman Moradi
9. منصور آروند را اعدام نکنید
:Petition to STOP the execution of Mansour Arvand:
10. شیرکو معارفی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Shirko Maarefi:
11. حمید قاسمی شال را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Hamid Ghassemi-Shall
12. سعید ملک پور را عدم نکنید
Petition to STOP the execution of Saeed Malekpour
13. بهروز آلخانی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Behrouz Alkhani:
14. یونس آقایان را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Younes Aghayan: http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-younes-aghayan.html
15. حبیب الله گلپری پور را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH GOLPARIPOUR:
16. حبیب الله لطیفی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH LATIFI:
17. رشید اخکندی را اعدام نکنید
از همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند
Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner RASHEED AKHKANDI: http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-rasheed-akhkandi.html
18. حمزه ریگی را اعدام نکنید
Petition to STOP the execution of an Iranian political prisoner HAMZA RIGI:


Instructional video in Persian on how to sign a petition:
ویدئو برای راهنمایی در امضا طومار برای آزادی زندانیان سیاسی:۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه


یادتون هست سالِ 88 رای ما رو دزدیدن و وقتی اعتراض کردیم ، چند نفر رو کشتن و زندانی کردن ؟؟؟
یادتونه توی کهریزک چه جنایت هایی شد ؟؟؟
یادتونه چقدر باتوم خوردیم ؟؟؟
یادتونه تا قبل از رای گیری چه شادی ای مملکت رو گرفته بود و همه پر از انرژی منتظر بودن که رای بدن ؟؟؟
یادتونه بعدش چه غمی کل ایران رو گرفت ؟؟؟
یادتونه تعزیه ظهر عاشورا رنگ حقیقت گرفت و بوی خون ؟؟
یادتونه ندا و امیر و سهراب و بقیه دسته گلای این مملکت بخاطر سیاست کثیف آخوندی چطوری پر پر شدن ؟؟؟
یادتونه از 88 تا الان چند نفر کشته و زندانی شدن ؟
همین چند وقت پیش رو یادتونه ستار بهشتی ، یه وبلاگ نویس کارگر رو چه بیرحمانه زیر شکنجه کشتن ؟؟
اینا رو یادتون نیست ؟؟؟
پس یه دستی تو جیباتون بکنید !
ببینید چقدر وضعیت اقتصادی مملکت خراب شده ؟
بیکاری بیشتر شده و گرانی شدیدتر !
سه هزار میلیارد رو چی ؟؟ یادتون هست ؟؟ خیلی بیشتر از اون رو چی ؟؟
بیایید مرد باشید و دیگه به این رژیم فاسد رای ندید !
یک بار برای همیشه این دندون فاسد رو بکشید و بندازید دور !
بخدا جوونیمون رفت و هیچی از زندگی نفهمیدیم فقط بخاطر یک مشت ابلهی که به اسم دین و مذهب دارند مملکت رو هاپولی میکنند !

بیدار شو هموطن ، بیدار شــــــــــــو۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۴, شنبه

گزارشگران بدون مرز: خامنه‌ای و احمدی‌نژاد باید محاکمه شوند

ایران من : سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن برشمردن «جرایم» متعدد برای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، خواستار محاکمه آنها شد.
در این بیانیه که روز جمعه، سوم اردیبهشت، و به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات صادر شده علیه آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین محمود احمدی‌نژاد کیفرخواست‌هایی تنظیم شده است.
این بیانیه که در وب‌سایت گزارشگران بدون مرز منتشر شده خطاب به هر دو فرد یادشده می‌نویسد که «شما برای نقض فاحش آزادی اطلاع‌رسانی در ایران که ناقض اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است باید محاکمه شوید».
در کیفرخواست علیه علی خامنه‌ای، سازمان گزارشگران بدون مرز وی را «یکی از معماران نظام سرکوب و سانسور حاکم بر ایران از سال ۱۳۵۷» نامیده و او را متهم به جرم‌هایی چون «بازداشت خودسرانه، زندانی کردن غیرقانونی و شکنجه» و «مسئول ناپدید کردن دست‌کم صدها روشنفکر و روزنامه‌نگار و وب‌نگار از سال ۱۳۵۷ تا امروز» دانسته است.
این بیانیه در ادامه خطاب به علی خامنه‌ای می‌نویسد که «شما در سال‌های دهه شصت در اعدام روزنامه‌نگاران: اصغر امیریان، سیمون فرزامی، نصرالله آرمان، سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی منفرد و … مسئولیت مستقیم داشته‌اید.»
گزارشگران بدون مرز علی خامنه‌ای را به «آمریت و [داشتن] مسئولیت» در ترورهای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در سال‌های دهه هفتاد متهم کرده و می‌نویسد که عاملان جنایات در جمهوری اسلامی تحت حمایت رهبر نه تنها به دست عدالت سپرده نشده‌اند، بلکه از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ارتقاء مقام نیز یافته‌اند.
سرکوب «بیش از ۳۰۰ رسانه» و بازداشت خودسرانه و شکنجه «بیش از ۵۰۰ روزنامه‌نگار» از دیگر جرایمی است که گزارشگران بدون مرز برای آیت‌الله خامنه‌ای برشمرده است.
در این بیانیه فکر ایجاد «اینترنت حلال» توسط آیت‌الله خامنه‌ای مساوی با «تحمیل آپارتاید دیجیتالی» بر مردم ایران دانسته شده‌ است.

کیفرخواست علیه محمود احمدی‌نژاد
گزارشگران بدون مرز همچنین محمود احمدی‌نژاد را مسئول «تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران» دانسته و وی را به اجرای سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی «در نفیِ حقِ دانستن و مطلع شدن مردم ایران» متهم کرده‌ است.
این بیانیه می‌نویسد که محمود احمدی‌نژاد مسئول «تعطیلی بیش از ۲۰۰ روزنامه» است و پس از انتخابات مورد مناقشه خرداد ۸۸، دستور سرکوب نظام‌مند مخالفان را صادر کرده‌ است.
داشتن مسئولیت مستقیم در بازداشت و شکنجهٔ بیش از سیصد روزنامه‌نگار و وب‌نگار از سوی وزارت اطلاعات تحت ریاست رئیس جمهور از دیگر اتهامات درج شده در این بیانیه علیه محمود احمدی‌نژاد است.
این سازمان در پایان بیانیه خود می‌نویسد که «شما برای نقض فاحش آزادی اطلاع‌رسانی در ایران که ناقض اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، باید محاکمه شوید».
به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران نیز روز جمعه بیانیه‌ای منتشر کرده و همچنین با ارسال نامه به سفارت‌های چهار کشور ایران، چین، ترکیه و اریتره در بروکسل، پایتخت بلژیک، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در این کشورها شده‌ است.
فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، در میان ۱۹۷ کشور، ایران را به همراه کوبا در رتبه ۱۹۱ قرار داد.
در سال‌های گذشته، در گزارش‌های مختلف منتشر شده در خصوص آزادی مطبوعات، ایران همواره در زمره بدترین کشورها بوده است.